WPC bilen Hytaý zawodynyň lomaý içerki diwar panelleri

Gysga düşündiriş:

Adamlar ekologiki gurşa has köp üns berýändigi sebäpli, AOWEI WPC Paneli öý bezeginde we açyk bezegde has möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WPC paneli agaç-plastmassa materialdyr we adatça PVC köpüklemek prosesinde ýasalan agaç-plastmassa önümlerine WPC Panel diýilýär.WPC Paneliniň esasy çig maly, daşky gurşawy goramagyň täze görnüşidir (30% PVC + 69% agaç tozy + 1% reňkleýji formula), WPC Paneli adatça iki bölekden, substratdan we reňk gatlagyndan, substratdan ybaratdyr. agaç poroşoklaryndan we PVX we güýçlendiriji goşundylaryň beýleki sintezinden ýasalýar we reňk gatlagy dürli dokumaly PVC reňkli filmler bilen substratyň ýüzüne ýapyşýar.

Içki tagta (2)

Aýratynlyklary

Zäherli himiki maddalar ýok
Öý bezegi üçin, AOWEI WPC Panelinde adaty materiallarda zäherli himiki maddalar ýoklugy sebäpli, ýaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesi adamlar tarapyndan aňsatlyk bilen kabul edilýär.Mundan başga-da, ekologiki agaç häzirki zaman maşgalalaryna has köp tebigy atmosferadan lezzet almaga mümkinçilik berýän agaçlara ýakyn.Tebigata ýakyn, ýaşyl daşky gurşawy goramak häzirki döwürde köpler üçin esasy bezeg standartyna öwrüldi.Bezeg materialynyň täze görnüşi hökmünde AOWEI WPC Paneli daşky gurşawy goramak we tebigat düşünjelerini önüme çuňňur birleşdirýär.
Çig malyň daşky gurşawy goramak derejesi bolsun ýa-da reňk dizaýny
Häzirki adamlaryň bezeg stiline gaty laýyk gelýär.Öý bezeginde aýrylmaz we möhüm faktor.Öýi abadanlaşdyrmagyň yzygiderli dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, has köp modelleri we has reňkli dizaýnlary yzygiderli ösdürýäris.AOWEI WPC Panelimiziň bezeg tendensiýasyna ýolbaşçylyk etjekdigine ynanýaryn.AOWEI saýlamak, bezeg pudagynda ugur ugruny saýlamagy aňladýar.
Ekologiki agaç
Jemgyýetçilik ýerleriniň bezegi, stereotip görnüşli bezeg adamlary köp köpçülik ýerlerinden bizar edýär.Ekologiki agaçdan peýdalanmak adamlary täzeläp, köpçülik ýerleriniň ýakynlygyny artdyryp biler.
Ajaýyp hil we ajaýyp dizaýn
Ajaýyp hili we ajaýyp dizaýny sebäpli dizaýnerler ony has gowy görýärler.Gowy hilli, arzan bahaly we moda dizaýny saklasak, AOWEI WPC Panelini has köp ýerde görjekdigimize ynanýarys.

Içki tagta (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň