Içki bezeg üçin WPC diwar paneli

Gysga düşündiriş:

WPC diwar paneli, rezini, lignoselluloziki materiallary we polimer materiallaryny belli bir mukdarda garyşdyrýan, soňra bolsa ýokary temperatura, öl ekstruziýa, galyp we beýleki amallar arkaly belli bir şekil profilini döredýän patentlenen tehnologiýa.Önümçilik prosesi aşakdaky ýaly: çig maly garyşdyrmak → Çig mal granulýasiýasy → batmak → guratmak → ekstruziýa → wakuum sowadyş we şekillendiriş → çekmek we kesmek → gözden geçirmek we gaplamak → gaplamak we saklamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WPC paneli agaç-plastmassa materialdyr we adatça PVC köpüklemek prosesinde ýasalan agaç-plastmassa önümlerine WPC Panel diýilýär.WPC Paneliniň esasy çig maly, daşky gurşawy goramagyň täze görnüşidir (30% PVC + 69% agaç tozy + 1% reňkleýji formula), WPC Paneli adatça iki bölekden, substratdan we reňk gatlagyndan, substratdan ybaratdyr. agaç poroşoklaryndan we PVX we güýçlendiriji goşundylaryň beýleki sintezinden ýasalýar we reňk gatlagy dürli dokumaly PVC reňkli filmler bilen substratyň ýüzüne ýapyşýar.

Içki tagta (2)

Aýratynlyklary

30% PVC + 69% agaç tozy + 1% reňkleýji formula
WPC diwar paneli agaç-plastmassa materialyň bir görnüşidir, adatça PVC köpüklemek prosesinde ýasalan agaç-plastmassa önümlerine WPC diwar paneli diýilýär.WPC diwar paneliniň esasy çig maly, agaç tozy we PVC we beýleki güýçlendirilen goşundylardan sintez edilen ýaşyl daşky gurşawy goramak materialynyň (30% PVC + 69% agaç tozy + 1% reňkleýji formula).
Öýi abadanlaşdyrmakda, gurallaşdyrmakda we beýleki dürli ýagdaýlarda giňden ulanylýar.
Gatnaşmak: ýapyk we açyk diwar panelleri, ýapyk potoloklar, açyk pollar, ýapyk ses siňdiriji paneller, bölekler, bellik tagtalary we beýleki bezeg bölekleriniň hemmesini öz içine alýan beýleki ýerler.
Diňe bahasy amatly däl, gurluşyk hem amatly
Gurluşyk döwri gysga, uly göwrümli bezeg In engineeringenerçilik üçin saýlama material, soňky döwürde tehniki hyzmat talap edilmeýär we tehniki hyzmatyň bahasy gaty pes.
Greenaşyl daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy, çalt gurnama, ýokary hilli we arzan bahadan, agaç gurluşy ýaly aýratynlyklara eýedir.
Adaty agaç bezeg materiallary bilen deňeşdirilende, WPC diwar paneli mör-möjeklere garşy, garynja garşy we çyglylyga garşy aýratynlyklara eýedir.
Onuň bahasy adaty agaç dänesi bolan adaty agaçlaryň diňe 1/3 bölegidir we WPC diwar paneli täzelenip bilýän çeşme bolup, gaýtadan ulanylyp bilner.
Adaty agaç bilen deňeşdirilende.ekologiýa taýdan has arassa.WPC diwar paneli adaty agaçdan has giň goşundylara eýedir.Ameangyny saklaýan we çyglylyga garşy häsiýetleri sebäpli, agaç bezäp bolmaýan ýerlerde has köp ulanylyp bilner.

Içki tagta (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň