Daşky görnüş üçin täze bezeg materialy WPC paneli

Gysga düşündiriş:

WPC akym kanalynyň dizaýnynyň göwnejaý geçişini we akymyň paýlanyşyny üpjün etmekden başga-da, basyş gurluşy we temperatura gözegçilik takyklygy üçin has ýokary talaplara eýedir.
Süýümiň gowy ugrukdyrylyşyny we önümiň hilini almak üçin, enjamyň kellesiniň ýeterlik basyş gurmak ukybyna we uzyn şekillendiriş bölümine eýe bolmagyny üpjün etmeli, hatda gysyş bölüminde we şekillendiriş bölüminde goşa şekilli gurluşy kabul etmeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WPC Panel, ýörite bejergiden soň agaç tozy, saman we makromolekulýar materiallardan ýasalan daşky gurşawy goramak landşaft materialynyň bir görnüşi bolan agaç-plastmassa materialdyr.Daşky gurşawy goramak, ýalyn saklaýjy, mör-möjeklere garşy we suw geçirmeýän has ýokary öndürijilige eýedir;poslama garşy agaç boýagynyň ýadaw hyzmatyny ýok edýär, wagt we güýji tygşytlaýar we uzak wagtlap saklamagyň zerurlygy ýok.

Içki tagta (18)

Aýratynlyklary

Mör-möjeklere çydamly
Agaç poroşokynyň we PVX-nyň ýörite gurluşy termiti uzaklaşdyrýar.
Daşky gurşaw üçin arassa
Agaç önümlerinden çykarylýan formaldegidiň we benziniň mukdary adam bedenine zyýan bermejek milli standartlardan has pesdir.
Gämi ulgamy
WPC materialyny, rabbet bogunly ýönekeý gämi ulgamy bilen gurmak aňsat.
Suw geçirmeýän, çyglylyga we çyglylyga garşy
Çygly gurşawda agaç önümleriniň zaýalanýan we çişýän deformasiýa meselelerini çözüň.

Içki tagta (27)
Içki tagta (28)
Içki tagta (29)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň