Oorapyk agaç plastmassa kompozit diwar paneli

Gysga düşündiriş:

WPC paneli agaç süýüminden, rezinden we az mukdarda polimer materiallaryndan ýasalýar.Lightagtylyk we ýylylyk stabilizatorlary, ultramelewşe we pes temperatura täsir garşylygy ýaly üýtgeýjiler önümiň güýçli howa garşylygyna, garramaga we ultramelewşe garşy işleýşine eýe bolup, ýapyk, açyk, gurak, çygly we beýleki agyr şertlerde ulanylyp bilner. kän wagt.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

WPC paneli agaç-plastmassa materialdyr we adatça PVC köpüklemek prosesinde ýasalan agaç-plastmassa önümlerine WPC Panel diýilýär.WPC Paneliniň esasy çig maly, daşky gurşawy goramagyň täze görnüşidir (30% PVC + 69% agaç tozy + 1% reňkleýji formula), WPC Paneli adatça iki bölekden, substratdan we reňk gatlagyndan, substratdan ybaratdyr. agaç poroşoklaryndan we PVX we güýçlendiriji goşundylaryň beýleki sintezinden ýasalýar we reňk gatlagy dürli dokumaly PVC reňkli filmler bilen substratyň ýüzüne ýapyşýar.

Aýratynlyklary

Erbetleşmegi, çalaja, döwülmegi, siňdirmegi öndürmez.
Bu önüm ekstruziýa prosesi bilen öndürilendigi sebäpli, önümiň reňki, ululygy we görnüşi zerurlyklara görä dolandyrylyp bilner, şeýlelik bilen islege görä özleşdirmegi amala aşyrmak, ulanyş çykdajylaryny azaltmak we tokaý baýlyklaryny tygşytlamak üçin.
Gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner
Agaç süýümi we rezin gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilinýändigi sebäpli, hakykatdanam durnukly ösýän pudakdyr.Qualityokary hilli ekologiki agaç materialy tebigy agaçlaryň tebigy kemçiliklerini netijeli ýok edip biler we suw geçirmeýän, ýangyna garşy, poslama garşy we termitiň öňüni almak wezipelerine eýedir.Dürli bezeg şertlerinde agaç çalşygy hökmünde ulanylyp bilner.Diňe agaç gurluşy bilen çäklenmän, agaçdan has ýokary öndürijiligi hem bar.
Ansatlyk bilen deformasiýa ýa-da ýarylmaýar.
Bu önümiň esasy düzüm bölekleri agaç, döwülen agaç we şlak agajy bolany üçin, gurluşy gaty agaç bilen deňdir we çüýlenip, burawlanyp, toprak, pyçak, meýilleşdirilip, reňklenip bilner we aňsat deformasiýa ýa-da döwülmez.Üýtgeşik önümçilik prosesi we tehnologiýa çig malyň ýitgisini nola çenli azaldyp biler.
Hakyky manyda ýaşyl sintetik material.
Ekologiki agaç materiallaryna we önümlerine hormat goýulýar, sebäbi daşky gurşawy goramak boýunça ajaýyp wezipeleri bar, gaýtadan işlenip bilner we zyýanly maddalar we zäherli gazyň üýtgemegi diýen ýaly ýok.Milli standartdan pes (milli standart 1,5mg / L), hakyky manyda ýaşyl sintetiki materialdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň