Bäsdeşlik bahasy Gara film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

1. Film bilen ýüzbe-ýüz bolan kontrplak, forma kontrplak, ýapyk kontrplak, beton görnüş diýilýär.
Bäsdeşlik bahalary: Durnukly we ygtybarly çig mal we ýelim öndürijisi, şeýle hem ajaýyp ýer konteýner transport topary tarapyndan hyzmat edilýär.
2. Hil kepilligi: Professional QC topary gaplamakdan we ibermezden ozal ähli tagtalary bölek-bölek gözden geçirer, Zawod hökmünde kemçilikli tagtanyň iberilmegine rugsat bermeris.
3. Dürli görnüşli we ajaýyp üpjünçilik kuwwaty: Biz kontrplak we OSB zawody, şol bir wagtyň özünde, gowy abraýdan ugur alyp, ýüzlerçe agaç önümleri zawodlary bilen özara ynam gatnaşyklaryny gurýarys, şonuň üçin dürli görnüşli önümleriň islegini kanagatlandyryp bileris we harytlary wagtynda iberip bileris.
4. Hünär amaly bölümi: WUFUDAO-nyň import we eksport resmileşdirilmegi üçin ähli zerur iberiş resminamalaryny taýýarlamak üçin hünär operasiýa bölümi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Film bilen ýüzbe-ýüz bolýan kontrplak, iki tarapy geýip bolýan we suw geçirmeýän film bilen örtülen ýörite kontrplakdyr.Film, melamin kagyz örtüginden, PVC, MDO (MDO kontrplak) we HDO (HDO faner) bilen tapawutlanýan ýelimlenen emdirilen kagyzdyr.Filmiň wezipesi içerki agajy çyglylykdan, suwdan, howadan goramak we faneriň hyzmat möhletini uzaltmakdyr.Film bilen ýüzbe-ýüz bolan kontrplak gaty we daşarky gurşawda ulanylyp bilner: ýapyk kontrplak, forma kontrplak, beton çyzgy, pol, ulag binasy.

1f353c8599a0ebbffab941e99056947
3ee13970a43072a5310f8f05a9ca719
4b11092b4e31286016353bd265f804d

Fanüzli kontrplak filminiň spesifikasiýasy

Filmiň reňki: goňur, gara ýa-da beýlekiler
Coreadro: tirýek, ewkalipt, ýadrosy birleşdiriň
Ueelim: melamin, WPC
Ölçegi: 1220x2440mm, 1250x2500mm
Galyňlygy: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm

Film kontrplak aýratynlyklary

Gurluşykda kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan filmiň iň meşhur ulanylyşy anyk görnüşlerdir.Laminirlenen kontrplakdan ýasalan ýapyk gutular has çydamly we çydamlydyr we çalyşmazdan ozal bir gezek ulanylyp bilner.
Faner bilen örtülen filmiň ulanylmagy diňe jaý gurluşygy bilen çäklenmeýär.Mysal üçin, bentleriň gurulmagy köplenç örtülen kontrplakdan peýdalanmagy talap edýär.Highokary ýükleriň aşagynda görnüşini we gurluş bitewiligini ýitirmeýär we çalt akýan suwuň güýjüne çydap bilýär.

Kömek edip biljek zadym bar bolsa, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Palet gaplamak, soňra konteýneriň içine ýüklemek
Eltip beriş wagty: töleýjileri alandan soň 25 günüň içinde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň